Prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľ:       Martina Plachá, Banky  č. 482, Diviaky nad Nitricou 97225

IČO: 52 950 549       DIČ: 1083446034

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb:

Krátkodobé prechodné pobyty s podávaním raňajok s kapacitou 13 izieb s vlastným hygienickým zariadením a 4 izby so spoločným hygienickým zariadením.

Izba č. 1 – trojlôžková –         s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, možnosť prístelku

Izba č. 2 – trojlôžková –         s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, možnosť prístelku

Izba č. 3 – trojlôžková –         s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, možnosť prístelku

Izba č. 8 a 9 – dvojlôžková – spoločná chodba, hygienické zariadenie so sprchovacím kútom, každá izba má balkón, možnosť prístelku

Izba č. 4 – dvojlôžková –       s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, s balkónom, možnosť prístelku

Izba č. 5 – dvojlôžková –       s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, s balkónom, možnosť prístelku

Izba č. 6 – dvojlôžková –       s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, s balkónom, možnosť prístelku

Izba č. 7 – dvojlôžková –       s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, s balkónom, možnosť prístelku

Izba č. 10 – dvojlôžková –     s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, s balkónom, možnosť prístelku

Izba č. 11 – dvojlôžková –     s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, možnosť prístelku

Izba č. 12 – dvojlôžková –     s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, s balkónom, možnosť prístelku

Izba č. 13 – dvojlôžková –     s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, možnosť prístelku

Izba č. 14 – dvojlôžková bezbariérová –       s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, s balkónom, možnosť prístelku

Izba č. 15 – dvojlôžková bezbariérová  –      s vlastným hygienickým zariadením so sprchovacím kútom, s balkónom, možnosť prístelku

Izba č. 16 a 17 – dvojlôžková – spoločná chodba, spoločné hygienické zariadenie so sprchovacím kútom, , možnosť prístelku

Izby sú vetrateľné a majú prirodzené osvetlenie. Podlahy sú kryté ľahko umývateľnou plávajúcou podlahou a dlažbou. Kúpeľne sú napojené na ventiláciu.

Každá ubytovacia jednotka má vlastné hygienické zariadenie s umývadlom, sprchovacím kútom a záchodovou misou. Kúpeľné sú vybavené tečúcou studenou a teplou vodou. V hygienickom zariadení je k dispozícii tekuté mydlo, toaletný papier a vrecká na hygienické vložky.

Vykurovanie je zabezpečené centrálnym vykurovaním na pevné palivo. TÚV je zabezpečená veľkokapacitnými elektrickými bojlermi v počte 5 kusov s celkovým objemom 900 litrov umiestnenými v kotolni. Objekt je napojený na verejný vodovod a odpadovú žumpu.

Na prízemí sa nachádza reštaurácia s vlastnou kuchyňou a možnosťou podávania celodennej stravy v podobe hotových a minútových jedál, čapovaného piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, teplých a studených nápojov, cukroviniek a trvalého pečiva v originálnom balení, mrazených smotanových krémov, nanukov a tabakových výrobkov.

Na prízemí sa nachádza kaviareň s možnosťou využitia nezávislého rokovacieho priestoru, prípadne iné spoločenského podujatia, s ponukou nápojov. Priestor spĺňa podmienky požiadaviek pre uzavretú spoločnosť.

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia:

Ubytovacie zariadenie má recepciu. Na recepcii je zriadený predaj doplnkového tovaru pre ubytovaných hostí. Izby 1,2,3 naštandartné sú vybavené farebným TV so satelitným príjmom, rádiobudíkom a bezdrôtovým pripojením na internet (WIFI). Izby 4-17 sú vybavené  rádiobudíkom a bezdrôtovým pripojením na internet (WIFI).Izby sú nefajčiarske.

Požiadavky voči hosťom:

  • dodržiavanie nočného kľudu od 22.00 hod do 6.00 hod ráno
  • dodržiavanie zákazu fajčenia v izbách i spoločných priestoroch

Ubytovanie sa poskytuje od 14.00 hodiny dňa a izba má byť opustená do 10.00 hodiny dňa odchodu.

Ubytovaným hosťom je v priestoroch penziónu k dispozícii sauna, altánok s možnosťou grilovania, v prípade požiadavky samostatná rokovacia miestnosť. V letnej sezóne vonkajší mini bazén, viacúčelové športovisko, uzavreté parkovisko.

Obslužným pracovníkom sú poskytované osobné ochranné pomôcky obuv, rukavice a pracovný odev. Všetci zamestnanci sú poučení o použití dezinfekčných prostriedkov, o bezpečnostných a požiarnych predpisoch. Školenia vykonáva externý požiarny technik. Zamestnanci majú zdravotný preukaz a sú odborne spôsobilí na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny:

Pranie a sušenie drobných vecí sa zabezpečuje vo vlastných priestoroch vo vymedzených miestnostiach, ktoré majú vlastné vetranie. Pranie posteľného prádla zabezpečujeme externe. Čisté prádlo a skladuje na 1. poschodí v regáloch.

Posteľná bielizeň sa vymieňa po každom hosťovi, pri dlhšie trvajúcom pobyte hosťa najmenej raz za týždeň. Uteráky sa menia podľa potreby (keď ich hosť uloží na dlažbu), spravidla po 3 dňoch.

Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania:

Izby sa denne vetrajú a vysávajú. Utiera sa prach, umyje a dezinfikuje sa kúpeľňa.

Týždenne sa vykonáva dôkladnejšie upratovanie s vyvetraním postelí a posteľnej bielizne.

Štvrťročne sa vykonáva veľké upratovanie – umyjú sa okná a vyperú sa záclony.

Denne sa vysávajú koberce na chodbách, umývajú sa podlahy na chodbách a schodišti.

Denne sa vynášajú z izieb odpadky a dopĺňajú sa hygienické potreby (toaletný papier, mydlo, vrecká na hygienické vložky)

Dezinfekcia:

Denne sa dezinfekčnými prostriedkami dezinfikuje umývadlo, záchodová misa a odpadkový kôš (Domestos, Savo, Bref, Jar antibekterial a pod.). Do odpadkových košov sa dávajú vrecká na smeti.

Ničenie živočíšnych škodcov

Pri zistení výskytu živočíšnych škodcov (mole, mravce) sa používajú bežné prostriedky ako sú domčeky na mravce a vrecúška proti moliam. Hlodavce sú ničené odchytom do pascí resp. dávkovaním otravy pre hlodavce a tým sa zabraňuje ich výskytu v prevádzkových priestoroch. Deratizáciu vykonáva osoba na to spôsobilá. O prevedení deratizácie je vyložené upozornenie na vstupných dverách do prevádzkových priestorov.

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu:

Odpadky sú zhromažďované do odpadových sudov zn. Ferex Nitra s objemom 120 litrov, 5 kusov, ktoré sú pravidelne odvážané 2x za mesiac Obecným úradom Kostolná Ves. Odpadové sudy sú štvrťročne úplne vyčistené – vystriekané prúdom vody a dezinfikované (Savo). Vývoz komunálneho odpadu je zaručený zmluvným vzťahom.

Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste na recepcii ubytovacieho zariadenia.

Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení ustanovuje § 15 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb v Penzióne Koruna vydávam v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka tento reklamačný poriadok:

Článok I
Právo na reklamáciu služieb

Ak spotrebiteľ zistí, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú vadu, má právo túto reklamovať. Ak spotrebiteľ zistí, že ubytovacia služba, ktorá bola poskytnutá, má vadu, musí uplatniť svoje právo u vedúceho prevádzky, alebo u ním povereného zamestnanca bez zbytočného odkladu; jeho právo zanikne, ak nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o poskytnutých službách, doklad o zaplatení služieb, ktorých vadu reklamuje.

Článok II
Zodpovednosť organizácie

Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za vady služieb, je vedúci prevádzky, alebo ním poverený zamestnanec povinný po odbornom posúdení rozhodnúť o reklamácii ihneď. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď alebo ju vedúci prevádzky alebo ním poverený zamestnanec nepovažuje za opodstatnenú, je povinný so spotrebiteľom spísať záznam o reklamácii. V zázname uvedie presné označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, vytknuté vady a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.

Ak sa jedná o zložitý prípad, je povinný vedúci prevádzky rozhodnúť o reklamácii do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Prevádzkovateľ je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, nechať poskytovanú službu odborne posúdiť. Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.

Článok III

Chyby odstrániteľné

1. Stravovacie služby

Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.

2. Ubytovacie služby

Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 125/1995 Z. z.

Článok IV

Chyby neodstrániteľné

1. Stravovacie služby

V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

2. Ubytovacie služby

Ak nie je možné vady technického charakteru na izbe pridelenej spotrebiteľovi odstrániť, a ak ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť spotrebiteľovi iné náhradné ubytovanie a izba bude prenajatá po dohode napriek takejto vade, má spotrebiteľ právo na

  • primeranú zľavu z ceny izby,
  • zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.

Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácie

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.03.2020