Informácia o spracúvaní osobných údajov – Penzión KORUNA 

Prevádzkovateľ

Obchodné meno:                       Martina Plachá

Sídlo:                            972 25 Diviaky nad Nitricou, Banky 482

IČO:                            52 950 549                           

Zastúpená:                      Martina Plachá

Osoba oprávnená konať vo veciach komunikácie: Martina Plachá

info@penzionkoruna.sk

0905579072

Zodpovedná osoba:        nie je určená

(ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)

týmto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“), poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje nasledovnej kategórie:

 • titul, meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo – priamy marketing prevádzkovateľa
 • fotografie (farebné, čiernobiele) – propagácia prevádzkovateľa
 • meno a priezvisko, číslo OP alebo cestovného dokladu, adresa trvalého pobytu a doba ubytovania, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, účel pobytu, číslo a údaje cestovného dokladu, číslo víza, adresa pobytu v SR, meno ubytovateľa, podpis a mená a priezviská spolucestujúcich detí, podpis – evidencia ubytovaných osôb

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom:

 • §13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov  a čl.6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa – vykonávanie marketingu (informovanie o novinkách, ponukách  a aktivitách prevádzkovateľa prostredníctvom newslettera)
 • §13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby – propagácia prevádzkovateľa na web stránkach a v priestoroch prevádzkovateľa prostredníctvom zverejňovania fotografií z akcií a podujatí prevádzkovateľa
 • §13 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane osobných údajov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a v rozsahu stanovenom v aktuálne platnom všeobecne záväznom nariadení obce – plnenie zákonnej povinnosti, zmluvné a predzmluvné vzťahy – poskytovanie ubytovacích a doplnkových služieb, vedenie evidencie ubytovaných osôb prevádzkovateľa

Doba spracúvania osobných údajov:

 • 5 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. 4. písm. a)
 • 1 rok odo dňa skončenia účelu spracúvania/30 dní od odvolania súhlasu (ak je to technicky možné)
 • 10 rokov odo dňa skončenia plnenia zmluvy
 • plnenie zákonnej povinnosti počas doby určenú tým ktorým zákonom uvedeným vyššie

Osobné údaje získané našou spoločnosťou pochádzajú z nasledovného zdroja: priamo od dotknutých osôb alebo ich zákonných zástupcov.

Príjemcovia osobných údajov: prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, napr. poskytovateľ správy webu, poskytovateľ softvérového riešenia.

Prenos osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatické rozhodovanie, ani profilovanie v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby,
 2. právo na opravu osobných údajov
 3. právo na vymazanie osobných údajov
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 6. právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov
 • právo namietať voči automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby si môžete uplatniť formou žiadosti adresovanou spoločnosti elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa, telefonicky na telefónne číslo prevádzkovateľa, zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa, osobným doručením oznámenia spoločnosti v mieste sídla prevádzkovateľa, uvedené v záhlaví tejto informácie.

„Informáciu o spracúvaní osobných údajov – Penzión KORUNA“ je naša spoločnosť oprávnená meniť, dopĺňať, aktualizovať za účelom zabezpečenia jeho súladu správnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov v ich platnom znení.